fghj-5-hubner-giessen-incremental-encoder-dai-dien-chinh-thuc-tai-stc-vietnam.png

 


FGHJ 5 - Hubner Giessen Incremental encoder - Đại diện chính thức tại STC Vietnam

Hubner Giessen Incremental encoder , bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ giải mã xung tương đối

Chi tiết sản phẩm: 
https://www.huebner-giessen.com/en/products/
encoder
 
Phụ kiện
Model Keyword
FG 41 SIL 3 / FGH 41 SIL 3 Hubner Giessen Incremental encoder , bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ giải mã xung tương đối
FG INOX / FGHJ INOX Hubner Giessen Incremental encoder , bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ giải mã xung tương đối
FG 40 / FGH(J) 40 Hubner Giessen Incremental encoder , bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ giải mã xung tương đối
FG 40 Ex Hubner Giessen Incremental encoder , bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ giải mã xung tương đối
FGHJ 5 Hubner Giessen Incremental encoder , bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ giải mã xung tương đối
FGH 6 Hubner Giessen Incremental encoder , bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ giải mã xung tương đối
FGH 8 Hubner Giessen Incremental encoder , bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ giải mã xung tương đối
FGH 14 Hubner Giessen Incremental encoder , bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ giải mã xung tương đối
FG 2 / FGHJ 2 Hubner Giessen Incremental encoder , bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ giải mã xung tương đối
MAGA absolute Singleturn Hubner Giessen Incremental encoder , bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ giải mã xung tương đối
MAG incremental Hubner Giessen Magnetic encoders, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung từ tính
UOM(HJ) 4L / UOM(HJ) 41L SIL 2 (basic unit U-ONE-LWL) Hubner Giessen Universal encoder systems, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung  đa năng
UO-EM-D2 / UO-EM-D41 SIL 2 (FOC decoder module) Hubner Giessen Universal encoder systems, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung  đa năng
UO-EM-ERC (position switch module) Hubner Giessen Universal encoder systems, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung  đa năng
UO-EM-EGS4 / UO-EM-EGS41 SIL 2 (speed switch module) Hubner Giessen Universal encoder systems, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung  đa năng
UO-EM-AM... (absolute encoder module) Hubner Giessen Universal encoder systems, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung  đa năng
UOC 40 / USC 42 SIL 2 (U-ONE-Compact) Hubner Giessen Universal encoder systems, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung  đa năng
UO-EM-FG4 (incremental encoder module) Hubner Giessen Universal encoder systems, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung  đa năng
AS…H 60 Singleturn Hubner Giessen Absolute encoders, Hubner Giessen Universal encoder systems, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung tuyệt đối
AL... 40 Singleturn Looper Hubner Giessen Absolute encoders, Hubner Giessen Universal encoder systems, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung tuyệt đối
AM... 40 / AM...H 40 (Multiturn) Hubner Giessen Absolute encoders, Hubner Giessen Universal encoder systems, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung tuyệt đối
AM... 41 SIL 3 / AM...H 41 SIL 3 (Multiturn) Hubner Giessen Absolute encoders, Hubner Giessen Universal encoder systems, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung tuyệt đối
AS…H 60 Singleturn Hubner Giessen Absolute encoders, Hubner Giessen Universal encoder systems, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung tuyệt đối
ERC 40 Hubner Giessen Electronic position switches, Công tắc vị trí điện tử  , Hubner Giessen Vietnam
EGS 40 / EGSH(J) 40 Hubner Giessen Overspeed switches, công tắc quá tốc , Hubner Giessen Vietnam
EGS 41 SIL 2 / EGSH(J) 41 SIL 2 Hubner Giessen Overspeed switches, công tắc quá tốc , Hubner Giessen Vietnam
EGS 2 / EGSHJ 2 Hubner Giessen Overspeed switches, công tắc quá tốc , Hubner Giessen Vietnam
TDP Tacho generator Hubner Giessen, máy phát tốc, Hubner Giessen Vietnam
GN (DC motors) DC motors, mô tơ DC, động cơ DC , Hubner Giessen Vietnam , Motor Hubner Giessen 
DSG P (generators) Three-phase synchronous generator, máy phát điện xoay chiều 3 pha, máy phát điện đồng bộ 3 pha,  Hubner Giessen Vietnam, synchronous generator Hubner Giessen

Zalo: 039 8680 915

Email: hao@songthanhcong.com

********************