Đại lý EGE-Elektronik Vietnam,EGE-Elektronik Vietnam,Accessories - phụ kiện

Tên sản phẩm

Tên TV

Hãng

Description

Models

Capacitive Sensors

Cảm biến điện dung

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Capactive sensors, cảm biến điện dung

Series KD

KD 080 WS

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Capactive sensors, cảm biến điện dung

KD 080 GSP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Capactive sensors, cảm biến điện dung

KNK 015 GSP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Capactive sensors, cảm biến điện dung

KNK 015 GOP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Capactive sensors, cảm biến điện dung

KNK 025 GSP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Capactive sensors, cảm biến điện dung

KNK 025 GOP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Capactive sensors, cảm biến điện dung

KNK 090 GSP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Capactive sensors, cảm biến điện dung

KNKU 015 GSP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Capactive sensors, cảm biến điện dung

KNKU 015 GOP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Capactive sensors, cảm biến điện dung

KNKU 025 GSP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Capactive sensors, cảm biến điện dung

KNKU 025 GOP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Capactive sensors, cảm biến điện dung

Series KGMT

KGMT 05-S200

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Capactive sensors, cảm biến điện dung

KGMT 10-S200

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Capactive sensors, cảm biến điện dung

Series KGA/KDA

KGA 015 GI

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Capactive sensors, cảm biến điện dung

KDA 080 GI

Opto-Sensors

Cảm biến sợi quang

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Opto-Sensors, cảm biến sợi quang

Series ULM

ULMS 030 VS

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Opto-Sensors, cảm biến sợi quang

ULME 030 VS

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Opto-Sensors, cảm biến sợi quang

Series ULL

ULLS 030 VS

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Opto-Sensors, cảm biến sợi quang

ULLE 030 VS

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Opto-Sensors, cảm biến sợi quang

ULV 024

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Opto-Sensors, cảm biến sợi quang

ULV 028

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Opto-Sensors, cảm biến sợi quang

Series URA

URA 5001

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Opto-Sensors, cảm biến sợi quang

URA 408 GI

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Opto-Sensors, cảm biến sợi quang

Series OKZ

OKZ 550 GWR

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Opto-Sensors, cảm biến sợi quang

Series UL/UV

ULS 101

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Opto-Sensors, cảm biến sợi quang

ULE 101

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Opto-Sensors, cảm biến sợi quang

UV 70 WR

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Opto-Sensors, cảm biến sợi quang

ULS 111

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Opto-Sensors, cảm biến sợi quang

ULE 111

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Opto-Sensors, cảm biến sợi quang

UV 70 GR

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Opto-Sensors, cảm biến sợi quang

Series UR

UR 180 GSOP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Opto-Sensors, cảm biến sợi quang

Series ULW

ULW 50-200

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Opto-Sensors, cảm biến sợi quang

ULW 100-200

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Opto-Sensors, cảm biến sợi quang

Series UBD

UBD 50-100

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Opto-Sensors, cảm biến sợi quang

UBD 50-200

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Opto-Sensors, cảm biến sợi quang

UBD 100-100

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Opto-Sensors, cảm biến sợi quang

UBD 100-200

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Opto-Sensors, cảm biến sợi quang

UWB 100

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Opto-Sensors, cảm biến sợi quang

UWB 50

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Opto-Sensors, cảm biến sợi quang

ULK 20

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Opto-Sensors, cảm biến sợi quang

LLKM

Infrared detectors

Máy dò hồng ngoại

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, infrared detectors, máy dò hồng ngoại

Series ODE

ODE 350 GWR

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, infrared detectors, máy dò hồng ngoại

Series ODMO

ODMO 402 WS

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, infrared detectors, máy dò hồng ngoại

ODMO 402 GSP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, infrared detectors, máy dò hồng ngoại

ODMO 405 WS

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, infrared detectors, máy dò hồng ngoại

ODMO 405 GSP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, infrared detectors, máy dò hồng ngoại

ODMO 602 WS

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, infrared detectors, máy dò hồng ngoại

ODMO 602 GSP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, infrared detectors, máy dò hồng ngoại

ODMO 605 WS

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, infrared detectors, máy dò hồng ngoại

ODMO 605 GSP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, infrared detectors, máy dò hồng ngoại

ODMO 902 WS

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, infrared detectors, máy dò hồng ngoại

ODMO 902 GSP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, infrared detectors, máy dò hồng ngoại

ODMO 905 WS

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, infrared detectors, máy dò hồng ngoại

ODMO 905 GSP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, infrared detectors, máy dò hồng ngoại

Series ODML

ODML 400 WS

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, infrared detectors, máy dò hồng ngoại

ODML 400 GSP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, infrared detectors, máy dò hồng ngoại

ODML 600 WS

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, infrared detectors, máy dò hồng ngoại

ODML 600 GSP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, infrared detectors, máy dò hồng ngoại

ODML 900 WS

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, infrared detectors, máy dò hồng ngoại

ODML 900 GSP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, infrared detectors, máy dò hồng ngoại

Series OD 100

OD 100 GA 150

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, infrared detectors, máy dò hồng ngoại

OD 100 GA 300

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, infrared detectors, máy dò hồng ngoại

OD 100 GSPP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, infrared detectors, máy dò hồng ngoại

Optic and accessorie

LLKS-100-BE

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, infrared detectors, máy dò hồng ngoại

LLKS-200-BE

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, infrared detectors, máy dò hồng ngoại

LLKS-300-BE

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, infrared detectors, máy dò hồng ngoại

LLKS-500-BE

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, infrared detectors, máy dò hồng ngoại

ODMV-D60

Temperaturs Sensor

Cảm biến nhiệt độ

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, temperaturs sensors, cảm biến nhiệt độ

Series TN552

TN 552 GPP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, temperaturs sensors, cảm biến nhiệt độ

TN 552/1 GPP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, temperaturs sensors, cảm biến nhiệt độ

TN 552 GAPP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, temperaturs sensors, cảm biến nhiệt độ

TN 552/1 GAPP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, temperaturs sensors, cảm biến nhiệt độ

Series TN553

TN 553/1 GPP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, temperaturs sensors, cảm biến nhiệt độ

TN 553/1 GAPP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, temperaturs sensors, cảm biến nhiệt độ

TN 553/1 WP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, temperaturs sensors, cảm biến nhiệt độ

Series TGBA

TGBA 050-GI-L100

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, temperaturs sensors, cảm biến nhiệt độ

TGBA 050-GI-L200

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, temperaturs sensors, cảm biến nhiệt độ

TGBA 050-GI-L400

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, temperaturs sensors, cảm biến nhiệt độ

TGB 050-02-L050

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, temperaturs sensors, cảm biến nhiệt độ

TGB 050-02-L100

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, temperaturs sensors, cảm biến nhiệt độ

TGB 050-02-L200

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, temperaturs sensors, cảm biến nhiệt độ

TGB 050-02-L400

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, temperaturs sensors, cảm biến nhiệt độ

Series TGM

TGM 025-03

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, temperaturs sensors, cảm biến nhiệt độ

TGM 050-TS060

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, temperaturs sensors, cảm biến nhiệt độ

TGM 050-TS065

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, temperaturs sensors, cảm biến nhiệt độ

TGM 050-TS070

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, temperaturs sensors, cảm biến nhiệt độ

TGM 050-TS075

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, temperaturs sensors, cảm biến nhiệt độ

TGM 050-TS080

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, temperaturs sensors, cảm biến nhiệt độ

TGM 050-TS085

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, temperaturs sensors, cảm biến nhiệt độ

TGM 050-TS090

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, temperaturs sensors, cảm biến nhiệt độ

TGM 050-TS095

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, temperaturs sensors, cảm biến nhiệt độ

TGM 050-TS100

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, temperaturs sensors, cảm biến nhiệt độ

Accessories

Einschraubhülse G1/2 für TN 553...

Pressure sensors

Cảm biến áp suất

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, pressure sensors, cảm biến áp suất

Series DN 752

DN 752 GAPP-01

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, pressure sensors, cảm biến áp suất

DN 752 GAPP-16

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, pressure sensors, cảm biến áp suất

DN 752 GPP-01

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, pressure sensors, cảm biến áp suất

DN 752 GPP-16

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, pressure sensors, cảm biến áp suất

DN 752 GA-01

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, pressure sensors, cảm biến áp suất

DN 752 GA-16

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, pressure sensors, cảm biến áp suất

DN 752 GA-003

Ultrasonic Sensors

Cảm biến siêu âm

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, ultrasonic sensors, cảm biến siêu âm

Series AGKU

AGKU 3000 GSP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, ultrasonic sensors, cảm biến siêu âm

AGKU 2000 GIPP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, ultrasonic sensors, cảm biến siêu âm

AGKU 1500 GI

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, ultrasonic sensors, cảm biến siêu âm

AGKU 2500 GI

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, ultrasonic sensors, cảm biến siêu âm

AGKU 200 GPP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, ultrasonic sensors, cảm biến siêu âm

AGKU 800 GSOP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, ultrasonic sensors, cảm biến siêu âm

AGKU 1600 GSOP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, ultrasonic sensors, cảm biến siêu âm

Series ARKU

ARKU 400 GPP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, ultrasonic sensors, cảm biến siêu âm

ARKU 800 GPP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, ultrasonic sensors, cảm biến siêu âm

ARKU 3500 GPP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, ultrasonic sensors, cảm biến siêu âm

ARKU 400 GI

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, ultrasonic sensors, cảm biến siêu âm

ARKU 800 GI

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, ultrasonic sensors, cảm biến siêu âm

ARKU 3500 GI

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, ultrasonic sensors, cảm biến siêu âm

Series ARK

ARK 300 GSP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, ultrasonic sensors, cảm biến siêu âm

ARKS 250 GPP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, ultrasonic sensors, cảm biến siêu âm

Series AGVU

AGVU 1500 GSP

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, ultrasonic sensors, cảm biến siêu âm

AGVU 1500 GI

Metal Detetors

Thiết bị dò kim loại

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, metal detetors, thiết bị dò kim loại

Series MDV

MDV 3172 WR2

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, metal detetors, thiết bị dò kim loại

MDV 3172 GR

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, metal detetors, thiết bị dò kim loại

MDV 3172 WR1

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, metal detetors, thiết bị dò kim loại

MDV 3220 WR2

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, metal detetors, thiết bị dò kim loại

MDV 3220 GR

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, metal detetors, thiết bị dò kim loại

Series MDVH

MDVH 3261 GR

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, metal detetors, thiết bị dò kim loại

Series MU

MU 3300

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, metal detetors, thiết bị dò kim loại

Series NTG/ DTG/ MA

MA 125

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, metal detetors, thiết bị dò kim loại

DTG 24

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, metal detetors, thiết bị dò kim loại

NTG 251

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, metal detetors, thiết bị dò kim loại

NTG 255

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, metal detetors, thiết bị dò kim loại

KS 031-DS05

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, metal detetors, thiết bị dò kim loại

KS 031-DS10

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, metal detetors, thiết bị dò kim loại

Series MDS

MDS 3065-SA

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, metal detetors, thiết bị dò kim loại

MDS 3065-SB

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, metal detetors, thiết bị dò kim loại

MDS 3095-SA

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, metal detetors, thiết bị dò kim loại

MDS 3095-SB

Ex-Sensors

Cảm biến EX

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

Series STSEX

STSEX 01

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

STSEX 02

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

Series GK

GK E 060 S M

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK E 060 S K

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK I 060 S M

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK I 060 S K

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK E 060 K M

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK E 060 K K

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK I 060 K M

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK I 060 K K

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK E 080 S M

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK E 080 S K

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK I 080 S M

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK I 080 S K

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK EI 080 S M

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK EI 080 S K

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK E 080 K M

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK E 080 K K

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK I 080 K M

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK I 080 K K

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK EI 080 K M

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK EI 080 K K

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK E 100 S M

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK E 100 S K

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK I 100 S M

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK I 100 S K

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK EEI 100 S M

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK EEI 100 S K

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK EII 100 S M

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK EII 100 S K

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK E 100 K M

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK E 100 K K

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK I 100 K M

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK I 100 K K

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK EEI 100 K M

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK EEI 100 K K

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK EII 100 K M

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK EII 100 K K

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK E 130 S M

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK E 130 S K

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK I 130 S M

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK I 130 S K

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK E 130 K M

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK E 130 K K

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK I 130 K M

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK I 130 K K

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK E 150 S M

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK E 150 S K

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK I 150 S M

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK I 150 S K

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK EI 150 S M

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK EI 150 S K

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK E 150 K M

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK E 150 K K

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK I 150 K M

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK I 150 K K

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK EI 150 K M

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK EI 150 K K

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK E 170 S M

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK E 170 S K

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK I 170 S M

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK I 170 S K

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK EEI 170 S M

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK EEI 170 S K

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK EII 170 S M

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK EII 170 S K

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK E 170 K M

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK E 170 K K

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK I 170 K M

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK I 170 K K

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK EEI 170 K M

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK EEI 170 K K

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK EII 170 K M

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Ex-sensors, cảm biến EX

GK EII 170 K K

Accessories

Phụ kiện

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

 SBW system

SBW-DC

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Universal-plug system M12

SLW 3-2-LED DC 3x0,34 2m

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

SLG 4-2

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

SLW 4-2

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

SLG 4-5

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

SLW 4-5

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Konfek. Kabeldose einseitig

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Konfek. Kabeldose u. Kabelende

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Product section 2-4

Klemmschelle Ø 20 Grilon

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Klemmschelle Ø 34 Grilon

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Zentralschraube M12x70 Polyamid

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Zentralschraube M16x90 Polyamid

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Metallmutter M12x1 MS-vergütet

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Metallmutter M18x1 MS-vergütet

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Metallmutter M30x1,5 MS-vergütet

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Metallmutter M38x1,5 MS-vergütet

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Metallmutter M18x1 Edelstahl

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Metallmutter M22x1 MS-vergütet

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Edelstahlmutter M12x1

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Edelstahlmutter M30x1,5

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Norylmutter M12x1

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Norylmutter M18x1

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Norylmutter M30x1,5

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Klemmschelle Ø 35 PTFE

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Klemmschelle Ø 25 für ULV..

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PTFE-Mutter M30x1,5

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PTFE-Mutter M14x1

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PTFE-Mutter G 1

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PTFE-Mutter G¾

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

KBM 035

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

KBM 030

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

KBM 025

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Edelstahlmutter M5x0,5

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Edelstahlmutter M8x1

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Plug-connections

VEG 5-5 IP68

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

LEM01-Kabelstecker

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Product section 1

A501 Anschraubstutzen G1 MS

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

A502 Anschraubstutzen G1 MS

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

A503 Aufschweißstutzen G1 ST37

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

SIA Adapter G¼-¼-¼

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

SDA G1/4-Ø10-L050

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

SDA G1/2-Ø18-L068

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

SDA-SCS-G1/4

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

SDA-SCS-G1/2

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

SDA-SCS-G3/4

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

SDA-SCS-G1/2-37

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

SDA-LDS-G1/2-A4

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

SDA-LDS-D28-A4

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Flansch G½ DN25/PN40 A4

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

SIA Adapter G½-¼-¼

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Flansch Ø 20 für LN...

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Product section 5-6

Montagefuß OMB 01

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Steckadapter für UV 70...

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

 PG Plug system

PG 3-2

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PG 3-3

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PG 3-5

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PG 3-10

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PG 3-20

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PG 2-2

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PG 2-3

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PG 2-5

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PG 2-10

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PG 2-20

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PGV

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PGS

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PVC205

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PVC205B

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PVC305

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PVC305E

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PVC375

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PVC434

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PVC405

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PUR375

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PUR425S

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PUR425BS

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PGC Crimp-Einzelkontakt

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PVC275

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Konfek. PG-Steckverb. einseitig

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Konfek. PG-Steckverb. beidseitig 

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Summary of plug connections

K031-S

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

K031-D

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

M12 Connector

SBG-DC

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

SLG 3-2

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

SLG 3-5

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

SLW 3-2

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

SLW 3-5

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

SBG 5-DC

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

SBW 5-DC

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

SLG 5-2

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

SLW 5-2

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

SLW 4-2-LED

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

SLG 6-2

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

SLW 6-2

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

SLG 5-5 AC

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Cable

FEP334

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

FEP425

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

FEP425S

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

FEP234B

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

FEP375

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PVC275BS

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PVC334

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PVC425

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PVC375E

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PUR405

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PVC475E

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PVC475BS

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PVC505

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PVC705

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PUR475SE

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PUR410E, orange

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PVC705SE, transparent

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

FEP425BS

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

FEP375S

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Silikon475SE

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Silikon375E

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Silikon475E

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Silikon305

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

Silikon334

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PUR334

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PVC305B

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

PUR405BS

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, Accessories, phụ kiện

KAP 08-DS5

IO-Link

IO-Link

EGE-Elektronik Vietnam, đại lý EGE-Elektronik, IO Link

 

IO-Link-USB-Master-Set

 

 

L